Tabla Gharanas

Farukabad Gharana (Shankar Ghosh, Anindo Chatterjee)

Ajrarra Gharana (Shafat Hussin Khan, Latif Ahmed)

Punjab Gharana (Alla Rakha, Zakir Hussain)

Benaras Gharana (Kishen Maharaj, Kumar Bose)

Lakhno Gharana (Santosh Biswas, Swapan Choudury)